LU avtalet

Biomedicinska produkter

Kit
Detta segment omfattar alla typer av kit. Med “kit” menas en uppsättning av produkter, ofta ett flertal kemikalier och reagens tillsammans med tillhörande labbmaterial (rör, plattor, kolonner etc), som används för en specifik biomedicinsk applikation.
Till exempel men inte begränsat till:
– Kit för rening och provbearbetning
– Kit för kvalitativ respektive kvantitativ analys
– Kit för syntes
– Kit för kloning, transfektion och transformation

Molekylärbiologiska kemikalier och reagens
Detta segment omfattar molekylärbiologiska kemikalier och reagens som inte omfattas av något annat segment i denna upphandling, exempelvis:
– Kemikalier och reagens som används för DNA/RNA-applikationer
– Kemikalier och reagens som används för protein-applikationer
– Färdiggjutna geler och blotting membran